49210203

Undervisningsmiljøvurdering 2019

INDLEDNING

Denne undervisningsmiljøvurdering er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget på Helsingør Lilleskole i skoleåret 2019.

Elever fra 1. klasse til 10. klasse har deltaget i undersøgelsen og vurderingen skal danne grundlag for skolens arbejde med at forbedre elevernes undervisningsmiljø.

UNDERVISNINGSMILJØLOVEN

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever og studerende i offentlig og privat undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skolen skal fremme elevernes muligheder for udvikling og læring.

Eleverne skal medvirke til, og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen skal som minimum indeholde følgende elementer:

Kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
Udarbejdelse af en handlingsplan
Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

På Helsingør Lilleskole har vi derudover fokus på det sociale områdes betydning for undervisningsmiljøet.

KORTLÆGNING AF UNDERVISNINGSMILJØET PÅ HELSINGØR LILLESKOLE

Der er anvendt to typer spørgeskema i kortlægningen af undervisningsmiljøet. Et via Elevintra med 51 spørgsmål, som elever fra 3.-10. klasse har udfyldt, og et fysisk skema med 8 spørgsmål og billeder, som eleverne fra 1. – 2. klasse har udfyldt.

Spørgsmålene afspejler områderne:

1) Det fysiske undervisningsmiljø, omhandler oplevelsen af skolens fysiske forhold, ude og inde, bl.a. sikkerhed, indeklima, rengøring.

2) Det psykiske og sociale undervisningsmiljø, som grundlæggende drejer sig om, hvordan eleverne har det med sig selv, hinanden og deres lærere og pædagoger på skolen.

  • Fællesskabet og tilhørsforhold
  • Tilfredshed, tryghed og mobning
  • Motivation, medbestemmelse samt hjælp og støtte
  • Egne evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne

3) Det æstetisk undervisningsmiljø omhandler oplevelsen af skolens og klassens æstetik

BESKRIVELSE OG VURDERING AF UNDERVISNINGSMILJØET PÅ HLS

Denne beskrivelse og vurdering er udarbejdet på baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne i 1. – 10. klasse. På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere at elevernes generelle trivsel på skolen er rigtig god. Langt størstedelen af eleverne er glade for at gå i skole og de er glade for deres venner. Derudover er der stor tilfredshed med undervisningen og lærerene.

Undersøgelsen efterbehandles i elevrådet, pædagogisk arbejdsgruppe og personalegruppen. Spørgeskemaundersøgelsen som udgør grundlaget for denne undervisningsmiljøvurdering er tilgængelig på skolens kontor. Der vil blive udarbejdet en ny undervisningsmiljøvurdering i skoleåret 2022/2023.

Skolen igangsætter initiativer til forbedringer på følgende områder:

HANDLINGSPLAN FOR UNDERVISNINGSMILJØET PÅ HELSINGØR LILLESKOLE

OmrådeLøsningTidshorisont
LA – skal der ekstra fokus på
 
– Klasselokaler der ønskes rarere og pænere
– Inddragelse og medbestemmelse
– Lufterne
Lærerteamet, Elevrådet og klasserne inddrages for at få klarlagt hvad der menes og hvad de ønsker kan forbedres.Skoleåret 2019/2020
MB – skal der ekstra fokus på
 
– Indeklima i klasserne
– Rengøring på toiletter
– Indflydelse og medbestemmelse
– Fysisk aktivitet i undervisningen
– Trivsel – følelsen af at være alene
Ledelsen, elevrådet, lærerteamet arbejder videreSkoleåret 2019/2020
OB – skal der ekstra fokus på
 
– Fysiske rammer som oprydning i klasser og køkken
– Trivsel i forhold til at føle sig alene og lærernes tydelige indgreb ved drillerier
– Fysisk aktivitet i undervisningen
Lærerteamet og elevrådet arbejder videreSkoleåret 2019/2020
Made by Hjemmesider.dK