49210203

Undervisningsmiljøvurdering 2023

INDLEDNING

Denne undervisningsmiljøvurdering er resultatet af en spørgeskemaundersøgelse, som er foretaget på Helsingør Lilleskole i marts 2023

Elever fra Bø. til 9. klasse har deltaget i undersøgelsen og vurderingen skal danne grundlag for skolens arbejde med at forbedre elevernes undervisningsmiljø.

UNDERVISNINGSMILJØLOVEN

Ifølge undervisningsmiljøloven har alle elever og studerende i offentlig og privat undervisning ret til et godt undervisningsmiljø, således at undervisningen kan foregå sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. Undervisningsmiljøet på skolen skal fremme elevernes muligheder for udvikling og læring.

Eleverne skal medvirke til, og samarbejde med ledelsen om at tilvejebringe og opretholde et godt undervisningsmiljø.

Undervisningsmiljøvurderingen skal som minimum indeholde følgende elementer:

Kortlægning af det fysiske, psykiske og æstetiske undervisningsmiljø
Beskrivelse og vurdering af eventuelle undervisningsmiljøproblemer
Udarbejdelse af en handlingsplan
Forslag til retningslinjer for opfølgning på handlingsplanen

På Helsingør Lilleskole har vi derudover fokus på det sociale områdes betydning for undervisningsmiljøet.

KORTLÆGNING AF UNDERVISNINGSMILJØET PÅ HELSINGØR LILLESKOLE

Der er anvendt to typer spørgeskema i kortlægningen af undervisningsmiljøet. Spørgsmålene er typisk de samme som på landets folkeskoler, men tilpasset HLS. Fx ændrer vi frikvarterer til “lufterne”, således at der ikke opstår misforståelser – særlig hos de yngste af vores elever.

Elever fra Bø-3.kl. besvarer 20 spørgsmål. Elever fra 4.kl. -9. kl. besvarer 50 spørgsmål

Spørgsmålene afspejler områderne:

1) Det fysiske undervisningsmiljø, omhandler oplevelsen af skolens fysiske forhold, ude og inde, bl.a. sikkerhed, indeklima, rengøring.

2) Det psykiske og sociale undervisningsmiljø, som grundlæggende drejer sig om, hvordan eleverne har det med sig selv, hinanden og deres lærere og pædagoger på skolen.

  • Fællesskabet og tilhørsforhold
  • Tilfredshed, tryghed og mobning
  • Motivation, medbestemmelse samt hjælp og støtte
  • Egne evner, koncentrationsevne og problemløsningsevne

3) Det æstetisk undervisningsmiljø omhandler oplevelsen af skolens og klassens æstetik

BESKRIVELSE OG VURDERING AF UNDERVISNINGSMILJØET PÅ HLS

Denne beskrivelse og vurdering er udarbejdet på baggrund af besvarelserne fra spørgeskemaundersøgelsen blandt eleverne i 1. – 10. klasse. På baggrund af undersøgelsen kan vi konkludere at elevernes generelle trivsel på skolen er rigtig god. Langt størstedelen af eleverne er glade for at gå i skole og de er glade for deres venner. Derudover er der stor tilfredshed med undervisningen og lærerene.

Undersøgelsen efterbehandles i elevrådet, pædagogisk arbejdsgruppe og personalegruppen. Spørgeskemaundersøgelsen som udgør grundlaget for denne undervisningsmiljøvurdering er tilgængelig på skolens kontor.

I nedenstående vedhæftninger kan I se resultater og handlerplaner. Bemærk at resultaterne har den klassebetegnelse som klassen havde i marts 23, men at handleplanernes betegnelser passer med skoleåret 23/24

Made by Hjemmesider.dK