49210203

Evaluering

Efteråret 2023

Evaluering på Helsingør Lilleskole

Et af vores fokusområder i indeværende skoleår er, at fortsat videreudvikle vores evalueringskultur. Derfor vil denne side være mere dynamisk i takt med resultaterne og målsætningerne. Et af målene er, en mere præcis beskrivelse af handlingen der ønskes i forbindelse med evalueringen af en aktivitet, fag, tradition mm. En af vejene er at skelne mellem:

– en mere generelt evaluering af et fag, en længere periode eller fx en fælles skoletradition.

– en konkret evaluering efter et forløb mens alle detajler, læringsudbytte og indtryk er i frisk erindring

På Helsingør Lilleskole evaluerer vi løbende aktiviteter og undervisning – både med børnene, personalegruppen, i afdelingerne, med forældrene og med bestyrelsen. Vi evaluerer det enkelte barns udvikling og udbytte af undervisningen, undervisningsforløb, fælles aktiviteter, lejrskoler, rejser samt den samlede undervisning. Evalueringen er altid i forhold til de fastsatte mål samt skolens værdigrundlag.  

Indtil foråret 2022 har de seneste år været påvirket af corona. På vores pædagigske weekend i marts 2022 var konsekvenserne af “coronaperioden” til drøftelse. Konklusionen blev, at fællesskabet i høj grad har været sat på stand-by. Det har betydet at mange af vores elever ikke prøvet (eller kan huske) traditioner der tidligere har været en del af Helsingørs Lilleskoles DNA. Det glæder bl.a. vores store Loppemarked, morgensamlinger, store/lille venner og andre faste traditioner. I år har vi fået opprioriteret alle de tidligere traditioner og bl.a. genindført morgensamlinger en gang ugentligt for alle skolens elever.

Forældrene har også evalueret “coronatiden” via et spørgeskema. Hovedkonklusionerne er ved at blive sammenfattet af bestyrelsen.

På den pædagogiske weekend blev de enkelte fag gennemgået. Vi følger fælles mål, men ønsker fremadrettet en mere specifik beskrivelse af nogle fag – særligt kulturfagene. Disse beskrivelser vil være færdige i skoleåret 23/24.

Evaluering af det enkelte barns skolegang:

Fundamentet i vores evaluering er de mindst 4 årlige forældremøder. Evalueringen af det enkelte barns udbytte af undervisningen foregår i et tæt og forpligtende samarbejde med forældrene. Det høje antal møder er en udmøntning af det fokus og kontinuitet vi ønsker at have. På disse møder bliver der talt om barnets faglige og sociale udvikling, og hvordan vi i samarbejde kan få den ønskede progression/udvikling. Jo ældre eleverne er, jo mere bliver de involveret i deres egen udvikling og læring. Elever fra 3. klasse er inviteret med til en årlig skole-hjemsamtale med forældrene.

På Helsingør Lilleskole er det de enkelte lærere der bestemmer, hvordan de evaluerer elevernes udbytte af undervisningen. Vurderingen foretages på baggrund af observationer i undervisningen både den mundtlige og skriftlige del. Test og prøver anvendes når det findes relevant.

Skolen er prøvefri og karakterfri indtil midten af 9. klasse, hvor der gives karakterer efter 7 trins skalaen.

Eleven modtager foruden sine afgangs- og prøvekarakterer også en skriftlig udtalelse, som evaluerer på elevens udbytte af hele skoleforløbet og uddyber skolens indtryk af elevens standpunkt.

Evaluering af forløb og projekter

Lærerne evaluerer desuden alle alternative undervisningsforløb på fælles møder enten i afdelingerne og/eller i hele lærergruppen. Det drejer sig bl.a. om lejrskole, projektundervisning, fællesemner, teaterforløb, rejser og udflugter.

I år har vi haft fokus på evaluering af skolens lejrskoler. Vi betragter lejrskolerne som yderst vigtige for vores elevers sociale- og faglige udvikling. 

Evalueringen afstedkom at der arbejdes videre med følgende forandringer:

1.- 2. kl. Fortsætter med at være på tur sammen 3 overnatninger et sted på Sjælland.

3.-4. kl. Forsætter som hidtil med 4 dage et sted i Danmark.

5. klasse har i aug. 2023 været på 5 dages vandretur til Sverige. Den tur udfordrer mange elever og forældre. Vi har besluttet, at den tur forbliver på 5 dage, da vi ser den “rykker” eleverne, og giver dem redskaber og kompetencer de kan bruge i andre sammenhænge.

6.kl. rejser til Nordnorge og bruger tid med deres nordiske venner i et skolesamarbejde. De er på tur i ca. 9 dage og rejser med tog og bus. Turen forbliver sådan i 2024. Eleverne får set anderledes dele af norden og oplever både den nordiske natur, kultur og sprog.

7. kl. besøger en friskole på i Svaneke. De får set Bornholm på fods og på cykel. Ser naturen og de kulturen. En tur som gentages i 2024. Svaneke friskole kommer også på besøg hos os hvert år.

8.kl. Rejser til England – nærmere bestemt Cornwall. Der bruger de tid med deres venskabsskole og oplever Cornwalls natur og kultur. Turen stimulerer også elevernes engelskkundskaber. Turen gennemføres i maj 2024.

9.kl. Rejser til Tyskland – nærmere bestemt StadtIlm. Der bruger de tid med deres venskabsskole og oplever områdets natur og kultur. Turen stimulerer også elevernes tyskkundskaber. Turen gennemføres i maj 2024 og eleverne bor privat.

10. klasse. Tidligere har klassen været 3 uger i Gambia, men sidste år tog de til Kenya i samarbejde med Mellemfolkelig Samvirke. Det gør vi igen i januar 2024, og derefter tages der en beslutning om hvorvidt den form skal fortsætte.

Eleverne evaluerer løbende forløb og projekter enten klassevis, afdelingsvis eller via elevrådet – ofte i umiddelbar forlængelse af de enkelte forløb. Besluttede ændringer og input samles i referater, som så danner udgangspunkt for justeringer fremadrettet.

Klassens undervisning (fx temauger, projekter, teater etc.) bliver præsenteret for forældrene, ved at eleverne inviterer forældrene til en aften, hvor de fremlægger eller opfører teater. Derudover præsenterer eleverne i OB også deres rejseoplevelser på for hele skolens elever.

Evaluering af skolens samlede undervisning

Hvert år skriver lærerne en beretning fra såvel de enkelte afdelinger som fra fælles projekter og rejser. Beretningen indeholder en beskrivelse af mål, indhold og evaluering af forløbene. 

Skolens ledelse fører løbende tilsyn med undervisningen i klasserne. Det kan være ved direkte deltagelse/observation i de enkelte klasser og fag, men også i forbindelse i med skolens ugentlige afdelingsmøder. Derudover gennemfører vi fx læsetest, er i tæt dialog med vores tilsynsførende og er generelt opmærksomme på vores elevers faglige progression og status. Når vi modtager nye elever og sender elever videre på forskellige ungdomsuddannelser, kan vi se, at vores elever lever op til Fælles Mål for folkeskolen.

Ledelsen evaluerede i juni 2023, at undervisningen på Helsingør Lilleskole står mål med Fælles Mål for folkeskolen og ministeriets vejledende læseplaner.

Ledelsen beskriver årets gang og afslutter, med udgangspunkt i skolens målsætning, med en evaluering af skolens samlede undervisningstilbud. Beretningen findes på hjemmesiden under ”Årsberetningen”.

Årsberetningen bliver præsenteret ved den årlige generalforsamling i foråret.

Vi vil i dette skoleår fortsætte vores opmærksom på om nogle af vores elever har et fagligt efterslæb i nogle fag pga. corona. Sidste år kunne vi se at det drejede sig om nogle sprogfag. Klassens lærere og skolens specialundervisningslærere koordinerer dette arbejde.

Vi har en del elever der er ordblinde. Som noget ny har vi i den forbindelse indført appwriter. Den samlede perosnalegrupper har været på kursus og ultimo okt 2022 bliver der uddannet et superbrugerkorps af elever der kan hjælpe elever. Målene med AppWriter er bl.a.

Elever med ordblindhed bliver mere selvhjulpne med øget trivsel til følge

Lærerne får bedre mulighed for at undervisningsdifferentiere.

Made by Hjemmesider.dK