49210203

Alkohol og rygning

Alkoholpolitik

Skolens elever må som hovedregel ikke indtage alkohol på HLS.

Eleverne må ikke indtage alkohol i forbindelse med lejrskoler, rejser og andre skolearrangementer udenfor skolen.
 

Elevfester

Elevfester på skolen er alkoholfri. Dette er uden hensyn til, om festen afholdes af lærere og/eller forældre.

Elever, der møder beruset til disse fester, eller indtager alkohol under festen, bortvises. Hvis den unges forældre ikke er til stede på skolen, skal disse kontaktes, så den unge ikke overlades til sig selv.

Elevfester i private rammer uden for skolen er ikke omfattet af denne politik. Det er her op til forældregrupperne at afgøre, hvornår, hvordan og om de unge kan indtage alkohol, og hvorledes aftalerne håndhæves.

For at sikre, at forældrenes overordnede ansvar overholdes og de unge oplever, at alkohol tages alvorligt, har forældrene i OB aftalt, at der altid skal være forældre til stede ved private fester.
 
Kultur-Jam og Sommerfest

Ved de to årlige skolefester for elever, forældre og personale må elever, der er fyldt 16 år og går i 10. klasse, købe alkohol i baren til eget forbrug.

De unges alkoholindtag sker efter aftale mellem den enkelte elev og forældrene. Indtaget sker således alene under forældrenes ansvar. Tilsyn med om denne tillid til de unge forvaltes fornuftigt, kan løftes af de enkelte forældre og/eller – efter forudgående aftale – af hele eller dele af klassens forældregruppe.

Der må ikke medbringes alkohol til de to fester. Således må indtaget kun omfatte øl, vin, cider og sodavand købt i baren. Baren sælger ikke spiritus.

Forældre og unges mulighed for indtag af alkohol må ikke forveksles med en ret til beruselse. Vi ønsker ikke synligt fulde forældre, gæster, personale eller unge til vores fester! Derfor forventes det, at voksne til festen fremstår som et godt eksempel.

Det påhviler den enkelte forælder og/eller forældregruppen (hvis dette er aftalt) at sikre, at deres unge ikke bliver synligt berusede. Hvis dette sker, skal den unge forlade festen. Hvis den unges forældre ikke er til stede på skolen, skal disse kontaktes, så den unge ikke overlades til sig selv.
 
10. klasses Gallafest

Ved 10. klasses Gallafest, der arrangeres af forældrene, kan forældregruppen aftale, at de unge kan indtage alkohol.
 
Fokus på alkohol i undervisningen

Der er i undervisningen afsat tid til behandling af fakta og holdninger til alkohol og rusmidler generelt. Dette fremgår bl.a. af Årshjulet. Dette omfatter også, at eleverne skal forholde sig til de krav til adfærd, som denne politik indebærer. Friheden i politikken kræver – udover forældreansvar –, at de unge også her passer på hinanden og aktivt tager dette som en fælles forpligtelse.
 
Kun skolens ledelse og styrelse kan sammen dispensere fra disse regler.

Senest revideret af Styrelsen den 17.11.2010.

Rygning

Det er ikke tilladt at ryge i skolens lokaler eller på skolens område.

Eleverne må ikke ryge i forbindelse med lejrskoler, rejser og andre skolearrangementer udenfor skolen.

Af hensyn til vores naboer er det heller ikke tilladt at ryge på naboernes private områder som carporte, gårdområder, opgange og indkørsler. Hvis der ryges på vejene i nærområdet, er det vigtigt, at man rydder op efter sig og sørger for at fjerne cigaretskod og andet affald.

Rygepolitikken på HLS har til formål at
• forebygge, at elever begynder at ryge
• forebygge, at elever udsættes for passiv rygning

Målet med rygepolitikken er, at ingen elever ryger i skoletiden og i skolens regi

Midlerne til at arbejde for opfyldelsen af dette mål er følgende:
 
Information og debat
Lærerne inddrager rygning og dets konsekvenser som emne i undervisningen. Emnet skal behandles i 7. eller 8. klasse. I forbindelse med, at emnet inddrages i undervisningen drøftes emnet på et forældremøde.
 
Tilbud om rygestop
I forbindelse med information og debat inddrages rygeklinikken på Helsingør sygehus, og elever, der ryger, tilbydes rygestopkurser.
 
Forældrene og lærere
Det forventes, at lærere og forældrene støtter op om skolen rygepolitik ved at foregå med et godt eksempel og såvel i tale som handling støtte og overholde rygepolitikken.  

Made by Hjemmesider.dK