49210203

Kommisorium for reppere

Formål:

På Lilleskolen hedder en forældrerepræsentant en Repper.

Der er behov for en langsigtet, bred og koordineret indsats fra Repperne på Helsingør lille Skole. Repperne står for at løse en række opgaver, for at tage en række initiativer – og for at skabe grobund for et samarbejde forældrene imellem.

Repperne fungerer, som engageret repræsentanter for forældrekredsen og er med til at skabe liv, engagement, og deltage i nuværende diskussioner samt formidling af fremtidig udvikling af Helsingør lille Skole gennem samarbejde med Styrelsen.

Der skal vælges 2 Reppere for hver klasse samt en suppleant. Derved sikres, at klassen er repræsenteret ved Repper-møderne. Repperne vælges for to år og er skiftevis på valg hvert år. Så vidt muligt skal Bø og 1. kl. repræsenteres af en ”gammel” forældre.

De væsentligste opgaver for Repperne er:

 • At være aktiv formidler mellem forældre og forældrerepræsentantskabet.
 • At formidle viden om skolens virke på tværs af klasserne.
 • At virke som et kontaktorgan mellem klasserne på skolen.
 • At virke som katalysator for skolens forældrekreds.
 • At samarbejde med Styrelsen, lærerne og skolens ledelse.
 • At fungere som klasselærerens støtte i koordination af opgaver.
 • At holde møde med klasselæreren, hvor årets forældremødepunkter gennemgås med udgangspunkt i det pædagogiske årshjul. Klasselæreren har ansvar for at indkalde til disse møder.
 • At tage forældresamarbejde på som fast punkt på det første forældremøde.
 • At modtage nye forældrer i klassen og hjælpe til, at disse integreres i forældregruppen og i skolens sociale liv. (Se liste vedr. punkter som skal informeres om)
 • At 6. Kl’s Reppere deltager på det første Bø-forældremøde, hvor de orienterer om forældrerepræsentantskabet, samt formidler de 117 gode ideer til godt forældresamarbejde. (Se listen)
 • At tage initiativer omkring oplysningskampagner til de andre forældre, ofte vil fokus være: Sikkerhed, Sundhed og Tryghed.
 • At udarbejde forslag til Styrelsen.

Forretningsorden for forældrerepræsentantskabet:

Der afholdes møde hver anden måned. Første møde finder sted den anden tirsdag i september måned. Møderne afholdes den anden tirsdag i månederne september, november, januar, marts og maj.

Mødets længde er fastsat til to timer hver gang, medmindre andet er aftalt forud for et møde.

Til hvert møde har to klasser ansvaret for forplejning samt at skrive referat.

Rækkefølgen er således: september: 9. + 10. kl., november: 7. – 8. kl., januar: 5. + 6. kl., marts: 3. + 4. kl. og maj 1. + 2. kl.

Der tages korte referater, der baserer sig på den almindelige dagsorden for møderne og disse læses op og godkendes af de tilstedeværende ved mødets afslutning.

Ved skoleårets første møde vælges endvidere en mødekoordinator for året og dennes opgave er:

 • At indkalde til møderne med 7 dages varsel med bilag og forslag.

Fast dagsorden for Reppermøderne – justeret i januar 2017.

 1. Fremmødte og punkter til eventuelt.
 2. Meddelelser fra lærere, styrelse og ledelse.
 3. Aktuelle eller praktiske opgaver til Repperne og evt. praktiske opgaver i tiden frem til næste arrangement.
 4. Korte tilbagemeldinger fra klasserne – start med 10. kl. ca. 15 min.
 5. Status på arbejdsgrupperGennemgang, opsummering og godkendelse af referat.
  1. Punkter til næste møde
  2. Punkter til opsamling i klasserne
 6. evt.
Made by Hjemmesider.dK