49210203

Forældre på Helsingør Lilleskole

Arbejdstimer

Alle forældre på skolen skal lægge 20 arbejdstimer om året på skolen pr. barn. Arbejdstimerne skal dels ses som et konkret udtryk for, at forældrene er med til at skabe Helsingør Lilleskole i praksis, dels ses som en del af skolens ressourcer. Timerne kan bl.a. lægges ved deltagelse i p-dage, arbejdsdage, rengøringstimer, skolens bestyrelse eller forældrerepræsentanskab (repper).

P-dage

P-dage er ”pædagogiske dage”. Forældrene varetager på disse dage såvel undervisning i klassen som Opsamlertiden. Der er 6 p-dage fordelt over skoleåret, og der er typisk 2-3 forældre i hver klasse i LA og MB. OB’s elever arbejder selv med undervisningsmateriale efter aftale med deres lærere.

Forældre har på disse dage mulighed for at være en del af deres barns hverdag, følge klassens liv på nærmeste hold og samtidig få et indblik i lærernes og pædagogernes arbejdsforhold. Deltagelse i p-dagene er en af de vigtige sten i fundamentet for et godt samarbejdet mellem skolen og hjemmet.
P-dagene fordeles blandt forældrene på første forældremøde i skoleåret. De forældre som kommer på p-dagen, beslutter enten selv eller laver aftaler med lærere og pædagoger, hvilket indhold dagen kan have. Der kan fx arrangeres ture ud af huset. Buskort kan reserveres ved henvendelse på kontoret.

Opsamleren dækkes om eftermiddagen af 1-2 forældre fra hver af klasserne fra bø til 3.kl. Lærerne og pædagogerne holder ofte p-dag et andet sted end på skolen, og indholdet spænder fra pædagogiske diskussioner til planlægning af undervisningsforløb, fagfordeling mv.

Arbejdsdage

Hver klasses forældre og børn har en årlige arbejdsdag på skolen. Klassernes arbejdsdage er fastlagt fra skoleårets start. På det første forældremøde efter sommerferien vælger klassen en arbejdsleder, som via kontakt med skolens pedel kender dagens opgaver.
Her udføres ekstra rengøring, malerarbejde, istandsættelser samt lettere håndværksmæssige opgaver. Nogle af opgaverne skal gerne kunne inddrage børnene, så de får mulighed for også at få en oplevelse af medansvar for deres skoles ve og vel. En af opgaverne er at indkøbe og lave frokost til alle. Arbejdsdagen indgår som en del af den årlige arbejdspligt sor hver forælder på skolen.

Forældremøder

Afhængig af, hvilken afdeling man er tilknyttet, afholdes 4-6 forældremøder om året. Ved disse møder tages der referat. På forældremøderne drøftes emner, der berører klassen fagligt og socialt, ligesom der drøftes større pædagogiske emner fx. udsprunget af diskussioner på forældrerepræsentanternes møder.

Klassens repræsentant kan have emner med fra skolens forældrereppresentantskab (reppere). Emner, som klassens forældre skal forholde sig til på den ene eller anden måde.

Styrelsen

Styrelsen består af 7 medlemmer og 2 suppleanter, som vælges på den årlige generalforsamling i april. Man vælges for 2 år ad gangen.

Samtaler mellem skole og hjem

Der afholdes en årlig skole/hjem-samtale, hvor klasselæreren og evt. faglærer(e)/pædagog er tilstede. Ud over den obligatoriske konsultation afholdes der individuelle samtaler efter behov.

Forældrerepræsentant (repper)

Hver klasse vælger 2 forældrerepræsentanter (reppere), oftest for 2 år ad gangen. Der afholdes reppermøde ca. hver anden måned med de andre klassers reppere.

På reppermøderne drøftes emner med pædagogisk og praktisk relation til skolen. Emnerne kan udspringe af diskussioner på forældremøder i de enkelte klasser eller komme som oplæg fra Styrelsen. Se nærmere under Komissorium for reppere.

Repperne har et årshjul for møderne, og ansvar for at aftale og uddelegere opgaver i forbindelse med fester og arrangementer på skolen.
Hvis der kommer en ny elev i klassen har repperne til opgave at tage kontakt til de nye forældre og informere dem om vigtige ting vedr. klassen og skolen. Det er også reppernes opgave at tage ekstra hånd om nye familier og hjælpe dem ind i klassens fællesskab.

Made by Hjemmesider.dK