49210203

§ 1.   Hjemsted og oprettelse

Helsingør Lille Skole er en selvejende og uafhængig grundskole i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v., jf. § 2, med hjemsted i Helsingør kommune, Frederiksborg amt.Skolens adresse er: Fredericiavej 1, 3000 Helsingør.Skolen CVR-nummer er 67530810.Stk. 2. Skolen er oprettet d. 2.9.1962.

§ 2.   Formål

Helsingør Lille Skole har til formål – i henhold til lov om friskoler og private grundskoler m.v. – at drive en fri grundskole for børn og elever på følgende niveauer: Børnehaveklasse, elever fra 1.-10. skoleår og en skolefritidsordning (SFO).

Stk. 2. Helsingør Lille Skole er et alternativt skoletilbud – elevers, forældres og læreres fælles skole.Skolen har endvidere som formål at give eleverne en lærerig og tryg skolegang ud fra det overordnede pædagogiske princip, at indlæring skal ske under hensyntagen til det hele menneske, hvor såvel den enkeltes intellektuelle som musisk-kreative side bliver stimuleret og styrket.Helsingør Lille Skole sætter respekten for det enkelte menneske højt. Dette gælder både i det nære miljø og i samfundsmæssig og global sammenhæng.Fællesskabet, ligeværdighed, medmenneskelighed, accept og tolerance og social forståelse er krumtappen i Helsingør Lille Skoles grundsyn, og det er skolens mål, at disse principper er bærende for alle aktiviteter.Opfyldelsen af disse mål forudsætter og nødvendiggør en fælles indsats for: 

  1. En skole med engagement, fællesskab og ansvarlighed
  2. En skole med demokrati
  3. En musisk-kreativ og praktisk orienteret skole
  4. En skole, som giver eleverne handlingskompetencer
  5. En skole, som oplærer eleverne til aktive og kritiske samfundsborgere
  6. En miljøbevidst skole
  7. En internationalt orienteret skole med tværkulturel forståelse.

§ 3.   Bestyrelse og ledelse

Bestyrelsen (på skolen kaldt Styrelsen) varetager skolens overordnede ledelse og er ansvarlig for skolens drift, herunder at forvaltningen af de statslige tilskud er i overensstemmelse med bestemmelserne i lov om friskoler og private grundskoler m.v., og skolens vedtægt, jf. lovens § 5, stk. 5.

Stk. 2. Den daglige pædagogiske ledelse af skolen varetages af skolens leder, jf. lovens § 6, stk. 1.

Stk. 3. Bestyrelsen ansætter og afskediger skolens leder og andet personale. Bestyrelsen kan delegere kompetencen til at ansætte og afskedige skolens øvrige personale til skolens leder.

Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter beløbsstørrelserne for skolepenge, forældrebetalingen for skolefritidsordningen samt træffer beslutning om ethvert andet spørgsmål om skolen, som bestyrelsen ønsker at træffe beslutning om.

Stk. 5. Bestyrelsen træffer, i fællesskab med generalforsamlingen, beslutning om køb, salg og pantsætning af fast ejendom. Mindst 2/3 af bestyrelsen skal stemme for sådanne beslutninger.

Stk. 6. Styrelsesmedlemmer må ikke samtidig eje eller sidde i bestyrelse for en virksomhed, som udlejer bygninger til skolen.

§ 4.   Bestyrelsens sammensætning og opgaver m.v.

Bestyrelsen består af 7 medlemmer, der alle vælges af og blandt forældrene til elever på skolen efter reglerne i bekendtgørelsen om valg af tilsynsførende.

Stk. 2.  Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år og afgår med skiftevis 3 og 4 årligt. Genvalg kan finde sted. Der vælges hvert år 2 suppleanter for bestyrelsen, der skal vælges blandt og af forældre til elever på skolen. Suppleanter vælges for en et-årig periode.

Stk. 3.  Ved eventuel supplering af bestyrelsen i valgperiodens løb skal antallet af forældrerepræsentanter i bestyrelsen opretholdes.

Stk. 4.  Skolens leder og andre ansatte ved skolen samt elever kan ikke være medlemmer af bestyrelsen og kan kun deltage i valg af bestyrelsen, når de samtidig er forældre til elever på skolen.

Stk. 5.  Bestyrelsesmedlemmer skal være myndige og registreret i CPR med bopæl i Danmark.

Stk. 6.  Bestyrelsesmedlemmer hæfter ikke personligt for skolens gæld, men kan blive ansvarlig efter dansk rets almindelige erstatningsregler og kan ikke modtage honorar af skolens midler for bestyrelsesarbejde.

Stk. 7.  Skolens leder samt en repræsentant for andre ansatte deltager i bestyrelsens møder uden stemmeret. Ved behandling af enkeltsager, der vedrører skolelederen eller enkelte ansatte/elever, kan bestyrelsen suspendere skolelederens henholdsvis repræsentantens mødedeltagelse.

Stk. 8.  Forældrevalgte bestyrelsesmedlemmer skal ikke udtræde af bestyrelsen, hvis deres børn i valgperioden udskrives af skolen mod forældrenes ønske.

Stk. 9.  Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand og næstformand.

Stk. 10.  Næstformanden træder i formandens sted ved dennes forfald med dennes fulde ansvar og rettigheder.

Stk. 11.  Et bestyrelsesmedlem udtræder af bestyrelsen øjeblikkeligt, hvis habilitetsbetingelserne ikke længere opfyldes, jf. lovens § 5, stk. 6, og bekendtgørelse om vedtægter for friskoler og private grundskoler m.v. I tilfælde af udtræden i funktionsperioden, f.eks. ved generel inhabilitet, indtræder suppleanten. Er dette ikke muligt, skal der vælges eller udpeges et nyt medlem hurtigst muligt for resten af perioden.

Stk. 12.  For såvel bestyrelsen som leder og øvrige ansatte ved skolen gælder i øvrigt bestemmelserne i forvaltningslovens kapitel 2 om inhabilitet og i kapitel 8 om tavshedspligt m.v.

Stk. 13.  Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden, der mindst skal indeholde bestemmelser om, hvordan indkaldelse til bestyrelsens møder skal ske.

Stk. 14.  Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er mødt frem. Vedtagelser træffes ved almindelig stemmeflertal. I tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende. Der kan ikke stemmes ved fuldmagt eller brev.

Stk. 15.  Bestyrelsesmedlemmer kan ikke afsættes i funktionsperioden.

Stk. 16.  Bestyrelsen nedsætter/ophæver faste udvalg og evt. ad hoc udvalg. Udvalg kan nedsættes, når bestyrelsen har udarbejdet kommissorium, der mindst beskriver kompetence og arbejdsområder. Sådanne udvalg kan ikke tillægges kompetencer, som efter lovgivningen eller efter vedtægten er tillagt bestyrelsen.

Stk. 17. Bestyrelsen bør så vidt muligt have en afbalanceret sammensætning af kvinder og mænd, jf. § 11, stk. 2, i lov om ligestilling af kvinder og mænd.

Stk. 18. Bestyrelsen skal føre protokol over sine beslutninger. Ethvert bestyrelsesmedlem har ret til at få ført sin afvigende mening til protokols. Protokollen skal underskrives af de medlemmer, der har deltaget i mødet. Konstateret inhabilitet skal endvidere indføres i protokollen.

Stk. 19. Bestyrelsen kan fra gang til gang træffe beslutning om, at møderne er åbne for forældrene, elever og ansatte på skolen, på nær under behandling af sager, som bestyrelsen i henhold til forvaltningslovens regler har tavshedspligt om. Endvidere kan forældrene, elever og ansatte på skolen ikke overvære sager, som efter vedtægterne kræves behandlet af bestyrelsen alene (se § 4, stk. 7).

Stk. 20. Bestyrelsesmedlemmerne er ikke ved udøvelsen af bestyrelseshvervet undergivet beslutninger truffet af den organisation, institution, forening eller lignende, som har valgt eller udpeget den pågældende.

§ 5.   Forældrekredsen

Forældrekredsen består af forældrene til børn på skolen. Forældrekredsens rettigheder i medfør af lov om friskoler og private grundskoler m.v. tilkommer den eller de personer, der har forældremyndigheden over eleven eller har barnet i pleje, jf. lovens § 38.

Stk. 2. Det påhviler forældrekredsen at føre tilsyn med skolens almindelige virksomhed, herunder med at skolen giver en undervisning, som står mål med, hvad der almindeligvis kræves i folkeskolen, jf. lov om friskoler m.v., jf. kapital 3, § 9, stk. 1-10, samt bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen fastsætter retningslinier for forældrekredsens eget tilsyn med skolen.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at forældrekredsen indkaldes til et møde, hvor der vælges en eller flere tilsynsførende til at føre tilsyn med elevernes standpunkt, jf. §§ 1-4 i bekendtgørelse om valg af tilsynsførende ved friskoler og private grundskoler m.v.

Stk. 4.  Forældre til elever og fastansatte ved skolen har altid ret til at få kendskab til budgetter, regnskaber, revisionsprotokol, som er godkendt af bestyrelsen. Bestyrelsen kan udstrække denne ret til andre, og kan fastsætte nærmere regler for retten til indsigt i skolens forhold. Oplysninger, der er omfattet af bestemmelserne om tavshedspligt i forvaltningsloven, kan dog ikke videregives.

§ 6.   Skolekredsen

Skolekredsen består af forældrene samt andre, der er villig til efter evne at deltage i skolens økonomiske opretholdelse og som af bestyrelsen godkendes som medlemmer. Bestyrelsen fastsætter eventuelt kontingent for medlemskab af skolekredsen. Medlemmerne hæfter ikke personligt for skolens gæld.

Stk. 2.  Medlemskab af skolekredsen kan suspenderes og/eller ophæves af bestyrelsen.

Stk. 3.  Bestyrelsens afgørelse om medlemskab af skolekredsen kan indankes for generalforsamlingen såvel af et mindretal i bestyrelsen som af den, der har modtaget afslag på optagelse eller er blevet frataget medlemskab.

Stk. 4.  Medlemskab af skolekredsen giver adgang til ved fremmøde på generalforsamlingen at afgive stemme. Ingen kan afgive mere end én stemme.

§ 7.   Regnskab og revision

Skolens regnskabsår følger kalenderåret.

Stk. 2. Bestyrelsen har ansvaret for, at der hvert år udarbejdes et retvisende årsregnskab for skolen i henhold til gældende regler. Regnskabet skal være udarbejdet inden 1. marts det følgende år.

Stk. 3. Bestyrelsen er ansvarlig for, at årsregnskabet underkastes betryggende revision efter gældende regler. Revisionen skal være afsluttet inden 15. marts.

Stk. 4. Det reviderede og af bestyrelsen godkendte underskrevne årsregnskab indsendes til Undervisnings-ministeriet senest den 15. april.

Stk. 5. Samtlige bestyrelsesmedlemmer skal underskrive det reviderede årsregnskab samtidig med afgivelse af en tro- og loveerklæring, der bekræfter, at de opfylder betingelserne for medlemskab af bestyrelsen.

Stk. 6. Bestyrelsen vælger skolens revisor, jf. vedtægtsbekendtgørelsens § 5, stk. 2.

§ 8.   Generalforsamling

Generalforsamlingen består af forældre- og skolekredsens medlemmer.

Stk. 2.  Ordinær generalforsamling afholdes hvert år på skolen eller på et andet sted i hjemstedskommunen inden udgangen af april måned.

Stk. 3. Ordinær generalforsamling skal varsles ved almindeligt eller elektronisk brev til forældre- og skolekredsens medlemmer senest 4 uger før afholdelsen. I indvarslingen gives meddelelse om afgående bestyrelsesmedlemmer, samt oplysninger om hvorvidt disse ønsker genvalg.

Stk. 4. Generalforsamlingen indkaldes af bestyrelsen ved almindeligt eller elektronisk brev til forældre- og skolekredsens medlemmer med mindst 8 dages varsel. Indkaldelsen skal mindst indeholde følgende dagsorden:

1. Valg af dirigent og stemmetællere samt godkendelse af dagsorden.

2. Bestyrelsen aflægger beretning.

3. Gennemgang af det af bestyrelsen godkendte og reviderede regnskab.

4. Orientering om budget for det kommende regnskabsår, herunder større planlagte arbejder og beløbsstørrelserne for skolepenge, forældrebetalingen for skolefritidsordningen.

5. Tilsynsførende aflægger beretning.

6. Valg af en eller flere tilsynsførende.

7. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

8. Indkomne forslag.

9. Eventuelt.
Ad. 6. og 7.: Bestyrelsen er ansvarlig for, at det alene er medlemmer af forældrekredsen, der stemmer ved valg af bestyrelsesmedlemmer/forældrerepræsentanter, suppleanter og den/de tilsynsførende.Der kan til disse valg gives fuldmagt til den person, man deler forældremyndigheden over et barn på skolen med.Som bilag skal medfølge det i dagsorden pkt. 3 nævnte regnskab, samt de i pkt. 4, 7 og 8 nævnte forslag.

Stk. 5.  Forslag, som ønskes behandlet på den ordinære generalforsamling, må være formanden for bestyrelsen i hænde senest 21 dage før afholdelsen. Forslag skal være formulerede, som de ønskes optaget på dagsordenen. Forslag skal bekendtgøres for forældrene/skolekredsen senest ved indkaldelsen til generalforsamlingen.

Stk. 6.  Alle beslutninger på en generalforsamling træffes ved almindelig stemmeflerhed – hvis det ønskes ved skriftlig afstemning – og generalforsamlingen er beslutningsdygtig uden hensyn til de fremmødte medlemmers antal. Se dog § 11, stk. 2.

Stk. 7.  Der føres en protokol over det, der er passeret og vedtaget på generalforsamlingen. Protokollen underskrives af dirigenten.

Stk. 8.  Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen ønsker det. Ekstraordinær generalforsamling skal i øvrigt indkaldes af bestyrelsen, når et mindretal på 3 medlemmer af bestyrelsen eller mindst  40 af forældrene/skolekredsens medlemmer skriftligt kræver det. Indkaldelse sker som ved almindelig generalforsamling. Dagsorden skal opgives.

Stk. 9.  Beslutning om køb, salg eller pantsætning af fast ejendom træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab, og kræver at mindst 2/3 af generalforsamlingen stemmer herfor.

Stk. 10.  Beslutning om ændring af skolens vedtægter træffes af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab. Forslag til ændringer, der forelægges generalforsamlingerne, skal være vedtaget af bestyrelsen. Ændringer i vedtægterne kan kun ske efter vedtagelse på to efter hinanden følgende generalforsamlinger med mindst 14 dages mellemrum.

§ 9.   Skolens drift

Skolens drift gennemføres ved offentligt tilskud, ved skolepenge for eleverne, ved forældrebetaling for skolefritidsordning og eventuelt ved bidrag fra andre.

Stk. 2.  Bestyrelsen skal forvalte skolens midler til størst mulig gavn for skolen og skal tage skyldige økonomiske hensyn.

Stk. 3.  Skolens midler må alene komme skolens skole- og undervisningsvirksomhed til gode. Et eventuelt overskud ved skolens drift tilfalder skolen.

Stk. 4. Bidrag til skolen giver ikke ret til nogen del af skolens formue eller til udbytte af nogen art.

Stk. 5.  Skolens likvide midler skal anbringes i overensstemmelse med lov om friskoler og private grundskoler m.v. – og må ikke anbringes på konti m.v., som andre end skolen har rådighed over.

§ 10.   Tegningsret

Skolen tegnes enten af bestyrelsens formand og skolens leder i forening eller en af disse i forening med bestyrelsens næstformand. Tegningsretten kan ikke delegeres, og der kan ikke gives prokura.

Stk. 2.  Til køb, salg og pantsætning eller andre dispositioner over skolens faste ejendom, eller ved indgåelse af væsentlige købs-, leje- eller leasingkontrakter kræves underskrift af mindst 2/3 af bestyrelsens medlemmer.

Stk. 3. Bestyrelsen kan træffe beslutning om, at skolelederen i nærmere fastlagt omfang og under bestyrelsens ansvar bemyndiges til at udføre overordnede ledelsesfunktioner, når dette er nødvendigt for at opnå en hensigtsmæssig daglig ledelse.

§ 11.   Skolens nedlæggelse

Ud over de tilfælde, hvor bestyrelsen efter lovgivningen skal drage omsorg for likvidation af skolen, træffes beslutning om skolens ophør af bestyrelsen og generalforsamlingen i fællesskab.

Stk. 2. Bestyrelsens beslutning om nedlæggelse af skolen træffes, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer stemmer for nedlæggelsen.

Stk. 3. Generalforsamlingens beslutning om nedlæggelse af skolen træffes, hvor mindst 2/3 af samtlige medlemmer af forældrekredsen stemmer for nedlæggelsen. Opnås sådant flertal ikke, kan nedlæggelsen – mindst 14 dage og højst 2 måneder efter – forelægges på en ny generalforsamling, hvor den kan vedtages med almindelig stemmeflerhed.

Stk. 4.  Det påhviler bestyrelsen at umiddelbart herefter orientere forældrekredsen om beslutningen og om grundlaget herfor. Det er endvidere bestyrelsens ansvar at give såvel de kommuner, hvor eleverne er hjemmehørende som Undervisningsministeriet meddelelse om, at skolen nedlægges.

Stk. 5. Det påhviler bestyrelsen at orientere Undervisningsministeriet, hvis skolen standser sine betalinger, begæres konkurs, eller der i øvrigt er fare for, at skolens virksomhed må indstilles.

Stk. 6.  Ophører skolen med at drive skolevirksomhed efter formålet, skal den nedlægges.

Stk. 7.  Bestyrelsen skal fungere videre, indtil den økonomiske afvikling af skolens aktiver og passiver er tilendebragt efter gældende regler, herunder at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægten.

Stk. 8.  Bestyrelsen har ansvar for bevarelsen af skolens aktiver og for, at den økonomiske opgørelse i anledning af skolens nedlæggelse foretages efter gældende regler samt for, at skolens nettoformue anvendes i overensstemmelse med vedtægterne.

Stk. 9.  Overskydende midler anvendes med Undervisningsministeriets godkendelse til skoleformål, der støttes gennem lov om friskoler og private grundskoler m.v..

§ 12.   Øvrigt

Nærværende vedtægter er først gyldige, når de er godkendt af undervisningsministeriet. Undervisningsministeriets godkendelse kræves desuden til enhver ændring af skolens vedtægter.

Stk. 2.  Vedtægterne underskrives af samtlige bestyrelsesmedlemmer, og bestyrelsesmedlemmernes navn og adresse angives med maskinskrift.

Stk. 3. Såfremt Undervisningsministeriet måtte have ønske om ændringer i skolens forslag til nye vedtægter, kan sådanne udfærdiges og godkendes af bestyrelsen inden genfremsendelse til ministeriet. Således vedtaget på generalforsamlingen, den 29. marts 2006.Redaktionelle rettelser på baggrund af skrivelse af 16.8.2006 fraUndervisningsministeriet vedtaget på bestyrelsesmøde den 20.11.2006.Redaktionelle rettelser på baggrund af skrivelse af 16.1.2007 fraUndervisningsministeriet vedtaget på bestyrelsesmøde den 6.2.2007.

TILLÆG TIL HELSINGØR LILLE SKOLES VEDTÆGTER,

som godkendt af Undervisningsministeriet den 14. marts 2007

§ 5 stk. 2 udgår

§ 5 stk. 3 udgår

Således vedtaget på generalforsamlingen, den 4. april 2011

Made by Hjemmesider.dK